Duotex

Pravidlá na ochranu osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky. Prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

1. Údaje o prevádzkovateľovi

Zodpovedným za Vaše osobné údaje a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.duotex.sk je spoločnosť Duotex, s.r.o., so sídlom Čemernianska 57/45, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36488674, DIČ: 20232476660, IČ DPH: SK2020002028, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 14442/P (ďalej len "Prevádzkovateľ").

2. Osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzatvorením zmluvy - dokončením objednávky a registráciou – vytvorením zákazníckého účtu. Medzi tieto údaje patrí hlavne:

E-mail sa mimo iného využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácii.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť, prebrať či reklamovať. Môžete vymedziť poverenú osobu, ktorá je za vás oprávnená preberať tovar, či reklamovať. Tým nám poskytnete aj jej osobné údaje.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, zašlite nám súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov aj súhlas svojho zákonného zástupcu (rodiča) so spracovaním Vašich osobných údajov. 

3. Spracovanie osobných údajov

A. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie").

B. Zasielanie obchodných oznámení

V prípade, že aktuálne ste zákazníkom Prevádzkovateľa (napríklad pokiaľ ste učinili nákup, zaslali nám objednávku), môže Prevádzkovateľ použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách.

V ostatných prípadoch Vás Prevádzkovateľ žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch,  akciách a propagačných kampaniach. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka "Chcem byť informovaný e-mailom o akciách, zľavách a novinkách". Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek za použitia internetového odkazu, ktorý je dostupný v každom newsletteri alebo prostredníctvom správy zaslané na adresu duotex@duotex.sk.

4. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je hlavne plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom (vybavenie Vašej objednávky) či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.

Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Váš užívateľský účet.

5. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe Vami udeleného súhlasu so zasielaním marketingových oznámení po dobu, pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvy je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu.

Jedná sa hlavne o prepravné spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ zmluvný obchodný vzťah. Týmto Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“ Taktiež pred dokončením nákupu môžete zaškrtnúť voľbu - Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomáha zlepšovať vaše služby.

7. Práva dotknutej osoby

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (duotex@duotex.sk) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

8. Ochrana údajov

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít. Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach (konto, registračný formulár). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.

9. Kontakt

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti  a ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese duotex@duotex.sk.