Duotex

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.duotex.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou DUOTEX, s.r.o., Čemernianska 57/45, 09303 Vranov nad Topľou, IČO: 36488674, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14442/P, IČ DPH: SK2020002028 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcim, ktoré vzniknú uzatvorením kúpnej zmluvy medzi nimi prostredníctvom elektronického obchodu www.duotex.sk.

1.2. Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania v zmysle §2 písm.a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.duotex.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP akceptuje Kupujúci tieto VOP Predávajúceho, koré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke Predávajúceho.

1.5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.duotex.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním, zmena množstva jeho prepísaním alebo odstránením položky a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík". Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením elektronickej objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

2.5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

III. Cena, platobné a dodacie podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.duotex.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu a nebude zmenená ani v prípade, že zo strany Predávajúceho následne dôjde k jej úprave alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH a nie sú v nej zahrnuté náklady na dopravu objednaného tovaru. Ceny za dopravu sú uvedené v sekcii Doprava.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou - v hotovosti prepravnej spoločnosti v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo vopred bankovou kartou alebo bezhotovostným prevodom prostredníctvom VÚB ePlatby.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a kvalite. V prípade, že objednaný tovar alebo jeho časť nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka môže byť zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.6. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Tovar objednaný do 12:00 hod. je odosielaný v deň objednania alebo v následujúci pracovný deň, pokiaľ deň objednania nie je pracovným dňom. Tovar objednávaný po 12:00 hod. bude expedovaný v nasledujúci pracovný deň. V rámci SR bude tovar doručený spravidla v následujúci pracovný deň po odoslaní.

3.7. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke. Dodanie tovaru uskutoční Predávajúci prostredníctvom tretích subjektov (prepravných a zásielkových spoločností) alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s Kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený v sídle Predávajúceho, kde si ho Kupujúci preberie do 4 dní od výzvy Predávajúceho. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo Kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru).

3.8. V prípade osobného odberu tovaru sa Predávajúci zaväzuje rezervovať pre Kupujúceho tovar vo svojom sklade na adrese uvedenej v objednávke po dobu 72 hodín od výzvy Predávajúceho na prevzatie. Ak si Kupujúci tovar v uvedenej lehote neprevezme, márnym uplynutím tejto lehoty sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

3.9. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou s logom DUOTEX. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je Kupujúci povinný napísať poznámku o takomto poškodení alebo narušení do prepravného/dodacieho listus výstižným opisom tohto poškodenia alebo narušenia a to okamžite pri preberaní zásielky a je tiež oprávnený takúto zásielku neprevziať a najneskôr do do 24 hodín o týchto skutočnostiach informovať Predávajúceho. Po prevzatí zásielky je Kupujúci povinný podľa priloženej faktúry ihneď skontrolovať kompletnosť dodávky. Nekompletnosť zásielky je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od jej prevzatia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva nebudú zo strany Predávajúceho akceptované.

3.10. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. 

IV. Záruka 

4.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých výrobkoch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo nim poverenou osobou.

4.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

4.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• osobne v sídle Predávajúceho počas otváracích hodín
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou alebo kuriérnou spoločnosťou na adresu Predávajúceho: DUOTEX, s.r.o., Čemernianska 57/45 , 09303 Vranov nad Topľou

4.4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

V. Vrátenie tovaru / odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 a 8 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným na adresu Predávajúceho : DUOTEX, s.r.o., Čemernianska 57/45, 09303 Vranov nad Topľou alebo e-mailom na e-mailovu adresu Predávajúceho: duotex@duotex.sk . Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, keď Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : DUOTEX, s.r.o., Čemernianska 57/45, 09303 Vranov nad Topľou. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

5.3. Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Kupujúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v Odstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5.4. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

5.5. V prípade, že Kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 3 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. Ochrana osobných údajov a súkromia

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a dodaciu adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.duotex.sk a na základe osobitného súhlasu Kupujúceho aj realizovanie marketingových aktivít,informácií o novinkách a akciových ponukách.

6.2. Kupujúci zaslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu súhlas aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 6.1. a to na účely uvedené v bode 6.1.. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

VII. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

VIII. Alternatívne riešenie sporov 

8.1.  Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Svoju žiadosť o nápravu zašle na e-mailovú adresu Predávajúceho: duotex@duotex.sk 

8.2.  Ak  Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú e-mailovú adresu,  prípadne nebude Kupujúci spokojný s riešením Predávajúceho, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má Kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporu.

8.3.  Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4.  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 nájdete tu: www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

8.5.  Adresa na zasielanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

8.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

8.7.  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.8.  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

9.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

9.3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

9.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

DUOTEX, s.r.o.

Prílohy

Odstúpenie od zmluvy